Các câu hỏi liên quan đến dòng Cảm biến Nhiên liệu PulseCAP10

Các bạn có thể tìm kiếm các câu hỏi liên quan đến dòng cảm biến đo mức nhiên liệu PulseCAP10 của Daviteq ở đây.

Danh sách các SKU cảm biến PulseCAP10 liên quan: CAP10A, CAP10S2, CAP10G, CAP10CN ...

Q1: PulseCAP10 có những loại ngõ ra nào ?

 • Loại CAP10A: ngõ ra 1-5VDC
 • Loại CAP10S2: ngõ ra RS232, giao thức riêng của Daviteq, gửi dữ liệu ra liên tục mỗi 1s
 • Loại CAP10G: ngõ ra điện trở 240-33 ohms, dùng cho các bộ điểu khiển máy phát điện;
 • Loại CAP10CNC: ngõ ra 4-20mA, loại 4 dây, dùng trong các ứng dụng công nghiệp hay bồn cao hơn 1.5m
 • Loại CAP10CNR: ngõ ra RS485 ModbusRTU, dùng trong các ứng dụng công nghiệp hay bồn cao hơn 1.5m

Q2: How to predict Volume from Level value?

 • The level sensor PulseCAP10 is just for measuring level of liquid in Tank only;
 • It is not able to measure the Volume!
 • You can only predict the volume base on the level value with the known dimensions and tank shape, follow below best practices:
  • Use formula for prediction: quick but less accurate for special shape Tank;
  • OR Make a look-up table to look for volume from level value: make this table by filling every 10L of diesel into tank ==> record level value of each step.